Ordinarie föreningsstämma

Eda kyrkbygds fiberförening, ekonomisk förening

Söndag 21 mars 2021 kl. 17.00

Mötet hålls digitalt via Teams, länk skickas i kallelsen till mötet

Dagordning

§1. Upprättande och godkännande av röstlängd

§2. Val av mötesfunktionärer

  • a) Ordförande
  • b) Sekreterare
  • c) 2 protokolljusterare

§3. Fråga om mötets behöriga utlysande.

§4. Godkännande av dagordning

§5. Godkännande av

  • a) Årsredovisning
  • b) Revisionsberättelse

§6. Beviljande av ansvarsfrihet

§7. Val av styrelse, samtliga ledamöter på 1 år

  • a) Ordförande
  • b) 4 övriga ledamöter
  • c) 2 suppleanter

§8. Val av

  • a) Revisor
  • b) Revisorsuppleant

§9. Val av valberedning, 2 personer

§11. Övriga punkter

§12. Mats Melin informerar om nuläget i projektet

§13. Mötet avslutas

Årsmöte

Nu är det dags för ännu ett Årsmöte i Eda kyrkbygds Fiberförening, och platsen kommer som brukligt att vara
Hammars Folketshus, och tiden är Söndagen 22 mars kl. 17.00


Även om de flesta nu har fungerande fiber, är det bra om så många som möjligt  kan komma, med tanke på punk 10 i dagordningen:
”Angående föreningens upplösande och hantering av medlemsinsatsen”

Dagordningen på mötet är enligt följande:

§1. Upprättande och godkännande av röstlängd

§2. Val av mötesfunktionärer

a)      Ordförande

b)      Sekreterare

c)       2 protokolljusterare

§3. Fråga om mötets behöriga utlysande.

§4. Godkännande av dagordning

§5. Godkännande av

a)      Årsredovisning

b)      Revisionsberättelse

§6. Beviljande av ansvarsfrihet

§7. Val av styrelse, samtliga ledamöter på 1 år

a)      Ordförande

b)      4 övriga ledamöter

c)       2 suppleanter

§8. Val av

a)      Revisor

b)      Revisorsuppleant

§9. Val av valberedning, 2 personer

§10. Angående föreningens upplösande och hantering av medlemsinsatsen. Föregående årsstämma beslutade upplösa föreningen efter slutbesiktning enligt förfaringssättet ”frivillig likvidation”. Angående innestående medlemsinsatser beslutade stämman att dessa ska fördelas till föreningar med verksamhet i bygden enligt förslag från styrelsen.

§11. Övriga punkter

§12. Mats Melin informerar om nuläget i projektet

§13. Mötet avslutas

Varmt välkomna!
Styrelsen för Eda Kyrkbygds Fiberförening, ekonomisk förening.

Angående slutbesiktning

PEAB har inte kunnat uppvisa de handlingar som krävs för att en slutbesiktning kan kunna hållas.

Det har hållits ombudsmöte kring dessa handlingar och andra frågor där Telia och PEAB inte är överens.

Båda parter är överens om en snar lösning. Inget nytt datum är satt för slutbesktning.

Statusuppdatering från Skanova

Skanova har 201 driftsatta kunder i Telias system idag. Det saknas switchport på totalt 12 anslutningar som vi hoppas kan komma igång inom kort, så totalt driftsätts 213 kunder.

PEAB har börjat avetablera under denna vecka och att lite jobb kvarstår med mindre korrigeringar samt dokumentation.

Slutbesiktning av entreprenaden planeras till slutet av augusti.

Kaj Svensson

Avstämning: 9

All fiber är blåst och installerad enligt de listor Peab arbetat med.

Återstående:

– Omblåsning av en trasig fiber vid Ås Gåsmyreholmen. Den kommer att blåsas om i morgon onsdag.

– Switchportar för inkoppling från Skanova/Zitius, till Ås Norralund 1, Ås gamla skola, och Hammar gamla skola.

– Muntligt godkännande med samtliga vägsamfälligheter för återställningar av vägar.

– I samband med justering av markavtal, så kommer vi att se till att vi får ett skriftligt godkännande av vägåterställningen.

Thomas

Peab

Avstämning: 8

Vecka: 24

– Återställningsarbeten

– Blåsning av kundfiber

Kommande vecka: 25

– Återställningsarbeten

– Kundinstallationer

Thomas Andersson PEAB

Avstämning: 7

Vecka: 23

– Återställningsarbeten

– Schaktarbeten Ås gamla skola

– Omschaktning av felaktigt förläggningdjup Västby

– Borttransport av ris vid Hammar

– Städning efter tidigare fiberarbeten (kabelmarkeringspinnar och diverse skräp)

Kommande vecka: 24

– Fortsatta kontakter med kunder ur utvärderingslistan

– Återställningsarbeten

– Blåsning av kundfiber

Thomas Andersson PEAB

Avstämning: 6

Vecka: 22
– Kontakt med kunder ur utvärderingslistan
– Schaktarbeten Hammar gamla skola
– Schaktarbeten Norralund
– Schaktarbeten Ås gamla skola
– Omschaktning av felaktigt förläggningdjup Västby
– Flytt av felförlagd kanalisation i Hammar
– Städning efter tidigare fiberarbeten (kabelmarkeringspinnar och diverse skräp)

Kommande vecka: 23
– Fortsatta kontakter med kunder ur utvärderingslistan
– Schaktarbeten Ås gamla skola
– Omschaktning av felaktigt förläggningsdjup Västby
– Återställningsarbeten
– Borttransport av ris vid Hammar
– Förberedelser för fiberblåsning

Thomas Andersson PEAB

Avstämning: 5

Vecka: 21
– Utfört denna vecka: 20 och 21
– Schaktarbeten vid Berget mot Lövåsen
– Kontakt med kunder ur utvärderingslistan
– Schaktarbeten vid Gåsmyreholmen
– Schaktarbeten vid Vittensten
– Nerplöjning av dukt efter Åsvägen vid Mon
– Schaktarbeten vi Lerot Lellåsen
– Flytt av felförlagd kanalissasion i Hammar
– Städning efter tidigare fiberarbeten (kabelmarkeringspinnar och diverse skräp)

Kommande vecka: 22
– Fortsatta kontakter med kunder ur utvärderingslistan
– Schaktarbeten vid Ås och Hammar gamla skolor
– Schaktarbeten vid Norralund
– Schaktarbeten vid Lerot Lellåsen
– Omschaktning av felförlagd dukt vid Högen

Thomas Andersson PEAB

Avstämning 4

Datum: 2019-05-11

Vecka: 19

Utfört denna vecka:

– Schaktarbeten vid Berget mot Lövåsen

– Kontakt med kunder ur utvärderingslistan

– Tryckning under JVG och väg utförda i Vittensten och Lerot

– Schaktarbeten vid Torpet (Ås 1:72)

– Schaktarbeten vid Vittensten

– Städning efter tidigare fiberarbeten (kabelmarkeringspinnar och diverse skräp)

Kommande vecka: 20

– Fortsatta schaktarbeten vid Berget mot Lövåsen

– Schaktarbeten vid Vittensten

– Nedplöjning av dukt efter Ås-vägen vid Mon

– Schaktarbeten vid Gåsmyrholmen

– Fortsatta kontakter med kunder ur utvärderingslistan

– Tomtprojektering Ås och Hammar gamla skolor

– Tomtprojektering Norralund

– Tomtprojektering Lerot Lellåsen

Thomas Andersson

PEAB