Fiberförening är skapad 26 Aug 2013

En arbetsgrupp som bestått av Peder Björklund, Haga, Gunilla Cajdell, Sjögervål, Gunnar Elmersson, Vittensten, Olle Nilsson, Ås, Ulla-Carin Stenberg, Långlanda och Martin Westlund, Sjögervål berättade om (på mötet den 26 aug) de intresseanmälningar för fiberprojektet som samlats upp från de olika hemman som deltagarna representerar. Efter en utvärdering har arbetsgruppen funnit att intresset är tillräckligt stort för att gå vidare med projektet och bilda en ekonomisk förening. En ekonomisk förening är förutsättningen för att kunna söka och få ta del av de statliga pengar som ska täcka 50 % av den totala kostnaden för fibernätet.

Kommunens It-chef Jan Hellström redogjorde sedan för de kommunala planerna bakom utbyggnaden vilka även står att läsa om på kommunens hemsida. När 50 % av fastighetsägarna i ett område anslutit sig till en lokal fiberförening drar kommunen fram fiber till det aktuella området. I Eda var Skillingmark tidigt ute med att bilda fiberförening och de är nu prio 1 för utbyggnad i kommunen, efter Skillingmark kommer Lässerud/Adolfsfors. Hellström kunde berätta att för närvarande är de statliga medlen för fiberutbyggnad slut, det finns just nu inget att söka men när det återigen finns är det bra att ha en lokal fiberförening bildad och ligga i startgroparna. Hellström kunde berätta att det råder ett enormt tryck från hela landet på regeringen att förnya de statliga bidragen. För Eda Kyrkbygds Fiberförenings del finns ett tidsperspektiv på 1-4 år innan vi kan ha en utbyggnad färdig i föreningens område. Skanova är ledande leverantörer av fiber och är det företag som bestämmer var de s.k. anslutningspunkterna ska finnas i kommunen, nätdesigners utgår från de gamla telestationernas täckningsområden. Om någon fastighetsägare har anslutit sig till ”fel” fiberförening är det enkelt att byta. Betalning för anslutning till ett fibernät sker först när tjänsten är utförd.