Kallese till ordinarie föreningsstämma

EDA KYRKBYGDSFIBERFÖRENING EKONOMISK FÖRENING

Plats:             Hammars Folkets Hus

Tid:                Måndag 28 april 2014 kl 19 00

 1. Val av ordförande samt sekreterare vid stämman
 2. Godkännande av röstlängden
 3. Val av två justeringsmän
 4. Fråga om stämman blivit utlyst i behörig ordning
 5. Fastställande av dagordningen
 6. Styrelsens årsredovisningshandlingar och revisionsberättelsen
 7. Beslut om fastställande av balansräkningen och resultaträkningen samt disposition av årets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 8. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna
 9. Frågan om arvoden till styrelseledamöterna och revisorerna
 10. Budget
 11. Medlemsavgift och andra avgifter
 12. Val av ordförande på ett år
 13. Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
 14. Val av revisorer och revisorssuppleant
 15. Val av valberedning, två personer, var av en sammankallande
 16. Motioner samt övriga ärenden som ska tas upp på föreningsstämman enligt lag eller föreningens stadgar, och som anmälts till styrelsen senast fyra veckor före årsmötet

Efter stämman kommer information lämnas om medlemsanslutning och pågående projekteringsarbete.

Välkomna hälsar

Styrelsen