Sammanfattning Årsstämma samt informationsmöte

En liten sammanfattning som sades på informationsmötet samt årsstämman igår.

Mötesprotokoll kommer att finnas tillgängliga att ladda ned från edafiber.se när dessa är sammanställda. Men bl.a. kan nämnas att sittande styrelse blev omvald. 
Det beslutades via omröstning att Eda kyrkbygdsfiberförening kommer att använda sig av privata aktörer för att tända ett fibernät i Eda kyrkbygd. Dessa aktörer är Peab – som gräver ner kabel, Zitius – som är en kommunikationsoperatör och tillhandahåller tjänster från tjänsteleverantörer så som Telia, ComHem osv. För att läsa på om Zitius så kan man surfa in på http://www.qmarket.se för att få mer information vad som erbjuds.

I dagsläget är vi 184 (ca 60%) medlemmar vilket motsvarar ett pris på 22.500 ink moms. Skulle vi komma upp i 225 medlemmar så blir priset 20.000 kr. Föreningen kan värva medlemmar fram till 1 Juni. 

Beställningsavtal kommer snarast skickas ut per mail, men kommer också att kunna laddas ner här på edafiber.se.

Efter Er underskrift skickar Ni, senast den 15 mars 2016, två exemplar till 

Mats Melin

Ås Berget 1

673 92 Charlottenberg

eller lämnar till närmaste styrelseledamot.
Hela summan ska betalas in och styrelsen återkommer med datum när denna ska inbetalas.

Peab kommer innan byggstart besöka alla fastigheter och komma överrens med fastighetsägare var man ska gräva på tomten och var fibern ska anslutas in till huset.
Byggstart är planerad till 1 Juni och Peab räknar med att ”tända” upp de första noderna våren/sommaren 2017, de sista ska få in det runt jul 2017. Men detta är endast en uppskattning från Peab.

Är det några som helst frågor, tveka inte kontakta någon i styrelsen.

Kallelse till årstämma 2016

Nu är det dags för ett möte i fiberföreningen!

Vi slår ihop årsmöte med ett informationsmöte där inbjudna gäster kommer att delta, (läs mer nedan). Styrelsen kommer att informera om vad som hänt sedan sist, vilka val som står för dörren, samt en preliminär prislapp på hela kalaset, (som faktiskt är lägre sedan förra årsmötet )

Ta med alla ni hittar, granne, vän, ovän, medlem, eller inte, ju fler vi blir, desto bättre förståelse för projektet. Alla frågor ni kan komma på, samt ett gott humör och några kronor till kaffebröd som byalaget säljer.

Plats: Hammars Folkets Hus

Tid: Torsdagen den 25 februari klockan 18.00 (observera att årsmötet börjar kl. 19.00)

Bakgrund

Alltsedan Eda Kyrkbygds förenings bildande i augusti 2013 har föreningen arbetat för att uppfylla de krav som ställs från bidragsgivande myndighet. Föreningen har alltså haft som målsättning att erhålla ett bidrag som varit tänkt att täcka halva kostnaderna för grävning och material (dock ej för projektering och andra arbeten).

Styrelsen har under hösten 2015 lämnat in ansökan till jordbruksverket för vår förenings upptagningsområde. Vi vet inte när vi kommer att få ett beslut, förutsättningarna för bidraget har ändrats flera gånger och ansökningsdatumet har flyttats fram flera gånger. Osäkerheten kring ett eventuellt bidrag är fortsatt stor-

Den summa som tilldelats Värmlands län motsvarar bara en tredjedel av de medel de Värmländska fiberföreningarna ansökt om. Slutsatsen måste utifrån detta bli att föreningarna inte kommer att erhålla de summor som ansökts.

Osäkerheten kring det statliga bidraget har gjort att styrelsen parallellt med arbetet med bidragsansökan undersökt alternativa lösningar för fiberutbyggnaden. En utbyggnad i privat regi utesluter möjligheten att få statligt bidrag. Enligt de förhandsbesked föreningen fått från privata entreprenörer har vi förstått att dessa kan erbjuda en fiberutbyggnad i vårt område som understiger den kostnad en utbyggnad med statligt bidrag skulle landa på.

Den 25 februari håller föreningen sitt ordinarie årsmöte och där kommer representanter från PEAB, Zitius och Westra Wermlands Sparbank att informera om de villkor de kan erbjuda.

Utifrån den information som medlemmarna kommer att kunna ta del av på informationsmötet som äger rum innan själva årsmötet, hoppas vi att medlemmarna kommer att kunna gå till beslut i frågan om föreningen ska välja att arbeta vidare med ”bidragsvägen” eller istället välja att fortsätta med den ”privata entreprenörsvägen”

Dagordning

Ordinarie föreningsstämma Eda Kyrkbygds Fiberförening Ekonomisk Förening

Plats: Hammars Folkets Hus

Tid: Torsdagen den 25 februari klockan 19.00 (observera att informationsmötet börjar en timme innan föreningsstämman, kl. 18.00)

1. Val av mötesfunktionärer

a) Ordförande

b) Mötessekreterare

c) rösträknare tillika protokolljusterare.

§2. Godkännande av röstlängden

§3. Godkännande av stämmans behöriga utlysande.

§4. Godkännande av dagordning.

§5 Styrelsens årsredovisningshandlingar samt revisionsberättelse.

§6. Godkännande av den ekonomiska rapporten-

§7. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen.

§8. Val av Styrelseledamöter 1 år.

a) Ordförande

b) Kassör C)

c) Övriga styrelseledamöter 3 personer, 2 suppleanter.

§9 Val av revisor och revisorsuppleant

§ 10 Val av valberedning, 2 personer varav en sammankallande.

§ 11 Motioner eller övriga ärenden inkomna till styrelsen senast 4 veckor innan årsstämman.

§ 12. Val av inriktning angående fiberutbyggnad i föreningens upptagningsområde. Alternativ 1är att avvakta beslut om statligt bidrag. Alternativ 2 är att överlåta projektering och utbyggnad till privat aktör.

Med Vänlig hälsning
Eda kyrkbygds Fiberförening Ekonomisk förening

Mats Melin
Olle Nilsson
Ulla-Carin Stenberg
Kjell Persson
Stefan Högberg