Årsstämma 2018 Eda Kyrkbygds Fiberförening, ekonomisk förening

Hammars Folkets Hus. Söndag 25 mars kl. 17.00

§1. Stämman öppnas

§2. Röstlängdens godkännande

§3. Val av mötesfunktionärer:

a) Mötesordförande

b) Sekreterar

c) 2 Justerare tillika rösträknare

§4 Stämmans behöriga utlysande

§5. Dagordningens godkännande

§6. Förvaltningsberättelse och årsredovisning

§7. Revisionsberättelse

§8. Beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen

§9. Val av styrelse bestående av 3 ledamöter och 3 suppleanter, 1 år.

a) Ordförande -1 år

b) Kassör – 2 år

c) övriga ledamot- 2 år

 d) övriga ledamöter- 1 år

 e) suppleanter – 1 år

§10. Val av valberedning

§11. Val av revisor och revisorsuppleant

§11. Ordföranden informerar om det aktuella läget för fiberutbyggnaden inom området

§12. Arvoden

§13. Återbetalning av anslutningsavgifter

§14. Övriga frågor