Projektstatus

Projetkstatus från Fredrik Jansson på Peab.

Peab planerar att starta upp resterande arbeten i Eda Kyrkbygd V 17, starten kan komma att tidigareläggas om väder och vind tillåter. Det återstår ca 2000 m att schakta på ett antal olika områden, detta arbetet är det som ligger först i planeringen. Tryckningar under järnvägen samt under trafikverksvägar är inplanerade under V 19-20.

Fiberarbeten beräknas påbörjas under V 22-23. Arbeten med återställning påbörjas under V 22. Projektet är planerat att vara färdigställt för besiktning sista juni -19.

Vid ev. Reklamationsärende ombeds vederbörande att mejla sitt ärende senast under V 22 till mats.melin@hotmail.se, Märk mejlet: ”Reklamation Fastighet: …. ” i ämnes raden samt beskriv i mejlet vad som anses vara fel och OBS, glöm ej att ange telefonnummer och adress var vi kan får kontakt med er.

Årsmöte

Nu är det dags för ännu ett Årsmöte i Eda kyrkbygds Fiberförening, och platsen kommer som brukligt att vara 
Hammars Folketshus, och tiden är Söndagen 24 mars kl. 17.00

Denna gång har vi en representant med oss från PEAB, som inleder årsmötet med lite information.

Hoppas att så många som möjligt har möjlighet att delta

 

Dagordningen på mötet är enligt följande:

 

Mötet inleds med information från PEAB’s representant.

Fikapaus

Sen avhandlar vi dagordningen, som är:

§1 Val av mötesfunktionärer

a)      Ordförande

b)      Mötessekreterare

c)       2 Justerare

§2 Mötets behöriga utlysande

§3 Godkännande av dagordning

§4 Årsredovisnings och förvaltningsberättelse

§5 Beviljande av ansvarsfrihet

§6 Val av styrelse, samtliga ledamöter på 1 år.

a)      Ordförande

b)      Kassör

c)      3 övriga ledamöter

d)      2  suppleanter

§7 Val av revisor samt revisorssuppleant

§8 Val av valberedning

§9 Medlemsinsatsen. När nu föreningen går in i slutfasen av sin existens bör årsstämman besluta hur de samlade medlemsinsatserna ska användas. Återbetalning av insatsen till varje medlem alternativt utbetalning av de samlade insatserna till något ändamål som främjar bygden, exempelvis någon förening.

§10 Övriga frågor

 

Varmt välkommna!
Styrelsen för
 Eda Kyrkbygds Fiberförening, ekonomisk förening.