Årsmöte

Nu är det dags för ännu ett Årsmöte i Eda kyrkbygds Fiberförening, och platsen kommer som brukligt att vara
Hammars Folketshus, och tiden är Söndagen 22 mars kl. 17.00


Även om de flesta nu har fungerande fiber, är det bra om så många som möjligt  kan komma, med tanke på punk 10 i dagordningen:
”Angående föreningens upplösande och hantering av medlemsinsatsen”

Dagordningen på mötet är enligt följande:

§1. Upprättande och godkännande av röstlängd

§2. Val av mötesfunktionärer

a)      Ordförande

b)      Sekreterare

c)       2 protokolljusterare

§3. Fråga om mötets behöriga utlysande.

§4. Godkännande av dagordning

§5. Godkännande av

a)      Årsredovisning

b)      Revisionsberättelse

§6. Beviljande av ansvarsfrihet

§7. Val av styrelse, samtliga ledamöter på 1 år

a)      Ordförande

b)      4 övriga ledamöter

c)       2 suppleanter

§8. Val av

a)      Revisor

b)      Revisorsuppleant

§9. Val av valberedning, 2 personer

§10. Angående föreningens upplösande och hantering av medlemsinsatsen. Föregående årsstämma beslutade upplösa föreningen efter slutbesiktning enligt förfaringssättet ”frivillig likvidation”. Angående innestående medlemsinsatser beslutade stämman att dessa ska fördelas till föreningar med verksamhet i bygden enligt förslag från styrelsen.

§11. Övriga punkter

§12. Mats Melin informerar om nuläget i projektet

§13. Mötet avslutas

Varmt välkomna!
Styrelsen för Eda Kyrkbygds Fiberförening, ekonomisk förening.