Ordinarie föreningsstämma

Eda kyrkbygds fiberförening, ekonomisk förening

Söndag 21 mars 2021 kl. 17.00

Mötet hålls digitalt via Teams, länk skickas i kallelsen till mötet

Dagordning

§1. Upprättande och godkännande av röstlängd

§2. Val av mötesfunktionärer

  • a) Ordförande
  • b) Sekreterare
  • c) 2 protokolljusterare

§3. Fråga om mötets behöriga utlysande.

§4. Godkännande av dagordning

§5. Godkännande av

  • a) Årsredovisning
  • b) Revisionsberättelse

§6. Beviljande av ansvarsfrihet

§7. Val av styrelse, samtliga ledamöter på 1 år

  • a) Ordförande
  • b) 4 övriga ledamöter
  • c) 2 suppleanter

§8. Val av

  • a) Revisor
  • b) Revisorsuppleant

§9. Val av valberedning, 2 personer

§11. Övriga punkter

§12. Mats Melin informerar om nuläget i projektet

§13. Mötet avslutas