Information gällande beställningen av fiberanslutning

Enligt beslut på Eda Kyrkbygds Fiberförenings årsstämma den 25 februari 2016 lämnas uppdraget att bygga fibernät inom föreningens upptagningsområde till Peab.

Nätet byggs enligt Skanovas krav och anvisningar, efter färdigställande kommer nätet ägas och förvaltas av Skanova.

Kommunikationsoperatör i nätet är Zitius.

Peab kommer att presentera en projektanpassad tidplan som ska godkännas av föreningen innan arbetet påbörjas.

Arbetet beräknas att påbörjas under 2016.

Arbetet ska vara färdigställt i sin helhet senast 2017-12-31.

Fastighetsägarens beställning av fiberanslutning ska undertecknas av fastighetsägaren/-ägarna senast 2016-03-15 och skickas i två likalydande exemplar till:

Mats Melin

Berget 1, Ås

673 92 Charlottenberg

Efter undertecknande av leverantörens kontaktperson (Mats Melin) kommer den ena beställningen skickas tillbaka till beställaren.

Priset beräknas i dagsläget till max. 22 500 kr. men kan komma att sänkas om fler fastigheter ansluter sig.

Inbetalning av avgiften ska ske senast 15 maj. Styrelsen kommer att återkomma med information gällande inbetalningen.

Styrelsen

Eda Kyrkbygds Fiberförening Ekonomisk förening

Beställning Fiberanslutning

Annonser

Sammanfattning Årsstämma samt informationsmöte

En liten sammanfattning som sades på informationsmötet samt årsstämman igår.

Mötesprotokoll kommer att finnas tillgängliga att ladda ned från edafiber.se när dessa är sammanställda. Men bl.a. kan nämnas att sittande styrelse blev omvald. 
Det beslutades via omröstning att Eda kyrkbygdsfiberförening kommer att använda sig av privata aktörer för att tända ett fibernät i Eda kyrkbygd. Dessa aktörer är Peab – som gräver ner kabel, Zitius – som är en kommunikationsoperatör och tillhandahåller tjänster från tjänsteleverantörer så som Telia, ComHem osv. För att läsa på om Zitius så kan man surfa in på http://www.qmarket.se för att få mer information vad som erbjuds.

I dagsläget är vi 184 (ca 60%) medlemmar vilket motsvarar ett pris på 22.500 ink moms. Skulle vi komma upp i 225 medlemmar så blir priset 20.000 kr. Föreningen kan värva medlemmar fram till 1 Juni. 

Beställningsavtal kommer snarast skickas ut per mail, men kommer också att kunna laddas ner här på edafiber.se.

Efter Er underskrift skickar Ni, senast den 15 mars 2016, två exemplar till 

Mats Melin

Ås Berget 1

673 92 Charlottenberg

eller lämnar till närmaste styrelseledamot.
Hela summan ska betalas in och styrelsen återkommer med datum när denna ska inbetalas.

Peab kommer innan byggstart besöka alla fastigheter och komma överrens med fastighetsägare var man ska gräva på tomten och var fibern ska anslutas in till huset.
Byggstart är planerad till 1 Juni och Peab räknar med att ”tända” upp de första noderna våren/sommaren 2017, de sista ska få in det runt jul 2017. Men detta är endast en uppskattning från Peab.

Är det några som helst frågor, tveka inte kontakta någon i styrelsen.

Kallelse till årstämma 2016

Nu är det dags för ett möte i fiberföreningen!

Vi slår ihop årsmöte med ett informationsmöte där inbjudna gäster kommer att delta, (läs mer nedan). Styrelsen kommer att informera om vad som hänt sedan sist, vilka val som står för dörren, samt en preliminär prislapp på hela kalaset, (som faktiskt är lägre sedan förra årsmötet )

Ta med alla ni hittar, granne, vän, ovän, medlem, eller inte, ju fler vi blir, desto bättre förståelse för projektet. Alla frågor ni kan komma på, samt ett gott humör och några kronor till kaffebröd som byalaget säljer.

Plats: Hammars Folkets Hus

Tid: Torsdagen den 25 februari klockan 18.00 (observera att årsmötet börjar kl. 19.00)

Bakgrund

Alltsedan Eda Kyrkbygds förenings bildande i augusti 2013 har föreningen arbetat för att uppfylla de krav som ställs från bidragsgivande myndighet. Föreningen har alltså haft som målsättning att erhålla ett bidrag som varit tänkt att täcka halva kostnaderna för grävning och material (dock ej för projektering och andra arbeten).

Styrelsen har under hösten 2015 lämnat in ansökan till jordbruksverket för vår förenings upptagningsområde. Vi vet inte när vi kommer att få ett beslut, förutsättningarna för bidraget har ändrats flera gånger och ansökningsdatumet har flyttats fram flera gånger. Osäkerheten kring ett eventuellt bidrag är fortsatt stor-

Den summa som tilldelats Värmlands län motsvarar bara en tredjedel av de medel de Värmländska fiberföreningarna ansökt om. Slutsatsen måste utifrån detta bli att föreningarna inte kommer att erhålla de summor som ansökts.

Osäkerheten kring det statliga bidraget har gjort att styrelsen parallellt med arbetet med bidragsansökan undersökt alternativa lösningar för fiberutbyggnaden. En utbyggnad i privat regi utesluter möjligheten att få statligt bidrag. Enligt de förhandsbesked föreningen fått från privata entreprenörer har vi förstått att dessa kan erbjuda en fiberutbyggnad i vårt område som understiger den kostnad en utbyggnad med statligt bidrag skulle landa på.

Den 25 februari håller föreningen sitt ordinarie årsmöte och där kommer representanter från PEAB, Zitius och Westra Wermlands Sparbank att informera om de villkor de kan erbjuda.

Utifrån den information som medlemmarna kommer att kunna ta del av på informationsmötet som äger rum innan själva årsmötet, hoppas vi att medlemmarna kommer att kunna gå till beslut i frågan om föreningen ska välja att arbeta vidare med ”bidragsvägen” eller istället välja att fortsätta med den ”privata entreprenörsvägen”

Dagordning

Ordinarie föreningsstämma Eda Kyrkbygds Fiberförening Ekonomisk Förening

Plats: Hammars Folkets Hus

Tid: Torsdagen den 25 februari klockan 19.00 (observera att informationsmötet börjar en timme innan föreningsstämman, kl. 18.00)

1. Val av mötesfunktionärer

a) Ordförande

b) Mötessekreterare

c) rösträknare tillika protokolljusterare.

§2. Godkännande av röstlängden

§3. Godkännande av stämmans behöriga utlysande.

§4. Godkännande av dagordning.

§5 Styrelsens årsredovisningshandlingar samt revisionsberättelse.

§6. Godkännande av den ekonomiska rapporten-

§7. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen.

§8. Val av Styrelseledamöter 1 år.

a) Ordförande

b) Kassör C)

c) Övriga styrelseledamöter 3 personer, 2 suppleanter.

§9 Val av revisor och revisorsuppleant

§ 10 Val av valberedning, 2 personer varav en sammankallande.

§ 11 Motioner eller övriga ärenden inkomna till styrelsen senast 4 veckor innan årsstämman.

§ 12. Val av inriktning angående fiberutbyggnad i föreningens upptagningsområde. Alternativ 1är att avvakta beslut om statligt bidrag. Alternativ 2 är att överlåta projektering och utbyggnad till privat aktör.

Med Vänlig hälsning
Eda kyrkbygds Fiberförening Ekonomisk förening

Mats Melin
Olle Nilsson
Ulla-Carin Stenberg
Kjell Persson
Stefan Högberg

Ansökan är inlämnad!

Nu är ansökan om projektstödet inlämnat till jordbruksverket.
Dom har mottagit och tilldelat en handläggande myndighet (Länsstyrelsen Värmland).

Vi kommer nu att gå vidare med att se över kartmaterialet för att kunna plöja ner fibern så mycket som möjligt. Här kommer vi att behöva lite lokal hjälp i varje hemman.

Det kommer även att börja skrivas ut tomtkartor för de grupper som ska åka runt i sitt hemman och få fastighetsägaren till att rita in bästa väg på tomten och var någonstans på väggen anslutningen ska göras på huset. Med dessa grupper ska vi i styrelsen ha ett möte med innan dom startar för att rätt information kommer med på kartorna.

Mats Melin

Första vecken efter årsstämmemötet

Första veckan är gången efter årsstämmemötet och det har kommit in några anmälningar, så ni gör ett bra jobb. Men det finns fortfarande tid att rekrytera flera medlemmer till Eda kyrkbygdsfiberförening. Så ut med er och agera fiberambassadörer!

Styrelseprotokoll samt årsstämmeprotokol finns för beskådning under fliken ”Mötesprotokoll”.

Vi tar gärna emot era funderingar kring Ert medlemskap och betalningsstatus. Har ni andra funderingar kring just fibern så tveka inte att kontakta mig eller någon ur Styrelsen.

Ta chansen före 30 april!

På årsmötet den 12/4 beslutades att styrelsen ska ansöka om bidrag på de medlemmar som är anslutna i Eda Kyrkbygds fiberförening t.o.m. 30 april. Detta medför att det är kort tid att rekrytera nya medlemmar. Så hjälps nu åt att rekrytera månaden ut genom att prata med grannar och bekanta i Eda Kyrkbygd. Använd gärna informationsbladet som styrelsen har satt ihop som ses nedan och kan laddas ned under fliken ”Mötesprotokoll”.

Informationsbladet riktas till de som inte har ansökt om medlemskap och de som inte betalat medlemsavgift.

Ta chansen före den 30 april.


Vi erbjuder dig att gå med i Eda Kyrkbygds fiberförening ekonomisk förening.

Följande tjänster och fördelar kan utnyttjas med fiberanslutning:

  • Obegränsad tillgång till tv, radio, film och underhållning.
  • Tillgång till befintliga och framtida tjänster för sjukvård, villalarm, trygghetslarm, banktjänster m.m.
  • Underlättar distansarbete och distansstudier.
  • Trygghet för framtiden (dagens kopparbaserade kommunikationsnät har börjat nermonteras).
  • Snabb, stabil och driftsäker uppkoppling mot omvärlden.

Värdet på din fastighet kan komma att öka. En förstudie har genomförts med data för de 172 fastigheter av 288 som fram till idag har visat intresse för ett medlemskap. Förstudien utvisar en preliminär kostnad på 25 000 kr/fastighet för en anslutning till fibernät i Eda Kyrkbygd.

Väljer man att ansluta sin fastighet efter den sista april kommer kostnaden dessvärre att höjas till det dubbla eftersom det bidrag vi ansöker om är baserat på antalet anslutna fastigheter den 30 april 2015.

Ansökan av bidrag skickas in början på maj, så ett större deltagande hade varit fördelaktigt, både när det gäller prioriteringen hos länsstyrelsen, samt vad priset kommer att bli per fastighet. Högre deltagande ger ett lägre pris och snabbare genomförande. Kom ihåg, att om du går med i föreningen och betalar insatsen, har du inte bundit dig för något. Medlemmen får tillbaka insatsen vid eventuellt. utträde.

För att teckna medlemskap gå in på http://www.edafiber.se och klicka på ”medlemskap” där en ansökningsblankett finns. Fyll i blanketten, skicka in och betala din andel på 200 kr. på föreningens bankgiro: 473-0370.

Med Vänliga hälsningar,

Styrelsen för Eda Kyrkbygds fiberförening ekonomisk förening