Kallese till ordinarie föreningsstämma

EDA KYRKBYGDSFIBERFÖRENING EKONOMISK FÖRENING

Plats:             Hammars Folkets Hus

Tid:                Måndag 28 april 2014 kl 19 00

 1. Val av ordförande samt sekreterare vid stämman
 2. Godkännande av röstlängden
 3. Val av två justeringsmän
 4. Fråga om stämman blivit utlyst i behörig ordning
 5. Fastställande av dagordningen
 6. Styrelsens årsredovisningshandlingar och revisionsberättelsen
 7. Beslut om fastställande av balansräkningen och resultaträkningen samt disposition av årets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 8. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna
 9. Frågan om arvoden till styrelseledamöterna och revisorerna
 10. Budget
 11. Medlemsavgift och andra avgifter
 12. Val av ordförande på ett år
 13. Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
 14. Val av revisorer och revisorssuppleant
 15. Val av valberedning, två personer, var av en sammankallande
 16. Motioner samt övriga ärenden som ska tas upp på föreningsstämman enligt lag eller föreningens stadgar, och som anmälts till styrelsen senast fyra veckor före årsmötet

Efter stämman kommer information lämnas om medlemsanslutning och pågående projekteringsarbete.

Välkomna hälsar

Styrelsen

Till dig som tecknat andel i Eda Kyrkbygds fiberförening

Tack för ditt medlemskap!

Vi är nu ett litet steg på väg mot snabbare och säkrare uppkoppling via fibernät vilket innebär att vi kommer att ha bra möjligheter till att jobba på distans, driva företag på landsorten, delta aktivt i sociala medier, bedriva distansstudier, snabbare informationssökning, ladda ner böcker, filmer och musik, fortsatt tv och telefoni när kopparkabelnätet läggs ner m.m

Ju fler vi är inom vårt område ”Eda Kyrkbygd”, desto lägre kostnad för våra anslutningar till fibernätet. För att pressa priset så mycket som möjligt bör vi alltså bli fler medlemmar.

Styrelsen vill nu be dig som redan gått med som medlem att hjälpa till med rekryteringen i ditt närområde. Prata gärna med dina grannar och uppmana dem att överväga ett medlemskap i föreningen. För mer information, gå gärna in på Eda kommuns hemsida www.eda.se – Trafik & infrastruktur – Bredband – Fiberutbyggnad. Tre ”klick” och du är framme vid all tillgänglig information i frågan. Föreningen har också egen sida www.edafiber.se

Vi anser att fibernätsutbyggnaden är den viktigaste infrastrukturfrågan i närtid, en avgörande fråga för en levande landsbygd och en demokratifråga som kräver den enskildes engagemang.

Styrelsen för Eda Kyrkbygds Fiberförening

AllaTre150

Varför fiber?

Upprop till dig som bor i Eda Kyrkbygd!

I Eda har arbetet med att förbereda en fiberkabelutbyggnad påbörjats. Utbyggnaden kräver ett ideellt engagemang av fastigetsägarna och Eda kommun har styckats upp i olika områden utifrån befintliga telestationer.

Inom varje område kommer en fiberförening att bildas. I flera delar av kommunen har sådana föreningar redan bildats, så även i det område där du som får detta brev bor. Din lokala förening har registrerats som Eda Kyrkbygds Fiberförening ekonomisk förening.

Styrelsen vill med denna information föreslå att du som inte redan är medlem, ansluter dig till Eda Kyrkbygds Fiberförening. Om vi uppnår en anslutning till föreningen med över 50 % av upptagningsområdets fastigheter, blir vi berättigade till att söka statligt bidrag för fiberutbyggnaden. Medlemsavgiften är 0 kronor. Varje medlem köper en andel i föreningen à 200 kronor, som betalas tillbaka vid utträde ur föreningen. Övriga kostnader för projektet i sin helhet är beroende på hur många som till slut bestämmer sig för att skriva avtal för utbyggnad fram till sin fastighet.

Varför fiber? På kommunens hemsida (www.eda.se) kan vi ta del av följande argument för fiberutbyggnad:

 • Obegränsad tillgång till Internet, tv, radio, film och underhållning.
 • Tillgång till befintliga och framtida tjänster för sjukvård, villalarm, trygghetslarm, banktjänster, mobiltelefoni m.m.
 • Möjliggör distansarbete och distansstudier.
 • Trygghet för framtiden (dagens kopparbaserade kommunikationsnät har börjat nermonteras).
 • Snabb, stabil och driftsäker uppkoppling mot omvärlden.
 • Värdet på din fastighet ökar. Vid en eventuell försäljning kan värdet komma att öka på fastigheten.

Om du vill läsa mer om bredband och fiberutbyggnad i Eda, gå till kommunens hemsida under ”Trafik & infrastruktur”.

Såhär gör du om du vill ha fiberanslutning:

Gå med i Eda Kyrkbygds Fiberförening genom att fylla i formuläret på baksidan av utskicket som du fått i brevlådan eller gör det här på hemsidan under medlemskap.

Fiberförening är skapad 26 Aug 2013

En arbetsgrupp som bestått av Peder Björklund, Haga, Gunilla Cajdell, Sjögervål, Gunnar Elmersson, Vittensten, Olle Nilsson, Ås, Ulla-Carin Stenberg, Långlanda och Martin Westlund, Sjögervål berättade om (på mötet den 26 aug) de intresseanmälningar för fiberprojektet som samlats upp från de olika hemman som deltagarna representerar. Efter en utvärdering har arbetsgruppen funnit att intresset är tillräckligt stort för att gå vidare med projektet och bilda en ekonomisk förening. En ekonomisk förening är förutsättningen för att kunna söka och få ta del av de statliga pengar som ska täcka 50 % av den totala kostnaden för fibernätet.

Kommunens It-chef Jan Hellström redogjorde sedan för de kommunala planerna bakom utbyggnaden vilka även står att läsa om på kommunens hemsida. När 50 % av fastighetsägarna i ett område anslutit sig till en lokal fiberförening drar kommunen fram fiber till det aktuella området. I Eda var Skillingmark tidigt ute med att bilda fiberförening och de är nu prio 1 för utbyggnad i kommunen, efter Skillingmark kommer Lässerud/Adolfsfors. Hellström kunde berätta att för närvarande är de statliga medlen för fiberutbyggnad slut, det finns just nu inget att söka men när det återigen finns är det bra att ha en lokal fiberförening bildad och ligga i startgroparna. Hellström kunde berätta att det råder ett enormt tryck från hela landet på regeringen att förnya de statliga bidragen. För Eda Kyrkbygds Fiberförenings del finns ett tidsperspektiv på 1-4 år innan vi kan ha en utbyggnad färdig i föreningens område. Skanova är ledande leverantörer av fiber och är det företag som bestämmer var de s.k. anslutningspunkterna ska finnas i kommunen, nätdesigners utgår från de gamla telestationernas täckningsområden. Om någon fastighetsägare har anslutit sig till ”fel” fiberförening är det enkelt att byta. Betalning för anslutning till ett fibernät sker först när tjänsten är utförd.